Παρακαλώ συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση

 

……./……./20

Προς:

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών  που παραγγέλθηκε (−αν) στις ……/που παρελήφθη (−σαν) στις …………………

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Κωδικός  Παραγγελίας:

Κωδικοί Προϊόντων που θα επιστραφούν:

Λόγος Επιστροφής:

 

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη

 

Υπογραφή καταναλωτή (−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)